_source_projector
_source_projector


Żródło | The Source
2011/12, Bystra-Wiedeń | Bystra-Vienna
Performance-obiekt | Performance-object.

1. Cyfrowe wideo, fragment: *MOV, 1920×1080px, (H.264, Linear PCM), dźwięk stereo |
Digital video, fragment (...) stereo sound

2. Kolorowa błona fotograficzna, skan *JPEG, 1600×1067px | Color print film, scan

3. Cyfrowa fotografia: *JPEG, 5184×3456px | Digital photography

Nota autorska


Praca składa się z trzech części: pierwszą, była autoanaliza pamięci, w wyniku której autor przypomina sobie jedno z zapomnianych wspomnień z dzieciństwa: (...) pamiętam jak pewnego dnia, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, postanowiłem wraz z moim bratem i kuzynem wyruszyć w poszukiwanie źródła rzeki, która płynęła nieopodal naszego domu rodzinnego... W części drugiej, autor po upływie ok. 20 lat (od pamiętnej eskapady) poddaje wspomnienie to próbie rekonstrukcji, odtwarzając niespełnioną wówczas podróż do źródeł potoku Bystrzanka, dopływu rzeki Ropa, w rodzinnej wsi Bystra koło Gorlic; zabierając ze sobą analogowy aparat fot. oraz 24 klatkową kliszę fot. Idąc w górę rzeki, jej korytem - autor wykonuje kolejne zdjęcia. Ostatnią - trzecią część pracy, stanowi autorskiej konstrukcji rzutnik fotograficzny, odtwarzający w jednogodzinnej pętli: dwudziestodwuklatkową, diapozytywową błonę fotograficzną - artefakt/dokument podróży do źródła.

Author's note


The first phase of the project begins with a self-analysis of memory, as a result of which the subject/author recalls one of the long forgotten childhood memories: (...) I remember that one day when I was a little kid, I decided, together with my brother and cousin, to embark on a quest to search the source of the river flowing near our family house... In the second phase, the author attempts to reconstruct this memory by recreating, after over 20 years, an unfulfilled escapade to the sources of Bystrzanka stream, inflow of the Ropa river, in the home village of Bystra near Gorlice; taking with him an analog camera and 24 frame photo film. While walking along the river, its trough - the author keeps taking new photos. The last, third phase of the thesis presents the original construction of a photographic projector, playing in a one-hour loop: twenty-two frames, diaphraggic photographic film‚ an artifact of a trip to the source.
.
Powrót | Back