sound_in_image
sound_in_image
sound_in_image
sound_in_image
sound_in_image
sound_in_image
sound_in_image

Sound in Image
2010/11, Kraków-Libiąż
Kompozycja Audiowizualna, 17:26 min., 3840×480 px, *MOV | Audiovisual Composition.

1-5. Kolekcja autorska, cyfrowe klatki video, *JPEG, 3000x500px | Digital video frames
6-7. Kolekcja autorska, cyfrowe klatki video, *JPEG, 1920x1080px | Digital video frames

Nota autorska


Przedmiotem pracy stała sie cyfrowa kompozycja audiowizualna na trzy projekcje obrazu animowanego i cztery kanały dżwięku. Pracę pisemną stanowi autorski esej o rozwoju audiowizualności w XX w. wraz z appendixem prezentującym badania nad wizualizacją dźwięku w trójwymiarowej przestrzeni, autorstwa prof. Stefana Weyny. Praca realizowana pod opieka prof. Konrada Kuzyszyna, w pracowni Kreacji Cyfrowej, na wydziale Intermediów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, została uhonorowana dyplomem magisterskim.
Author's note


The subject of the work is a digital audiovisual composition of three animated image projections and four sound channels. The written part is an artist's essay about the development of audiovisualism in the 20th century with an appendix presenting research on sound visualization in three-dimensional space, by prof. Stefan Weyna. Work carried out under the supervision of prof. Konrad Kuzyszyn in the Studio of Digital Creation at the Faculty of Intermedia of the Kraków Academy of Fine Arts, was awarded with a master's degree.
.
Powrót | Back