natura_kultura_instalacja
natura_kultura_instalacja
natura_kultura_instalacjaNatura Kultura
2019, Tarnów
Wystawa | Art Exhibition.

1-3. Kolekcja autorska, cyfrowe pliki, 3*JPEG, 5184x3456px | Author's collection, Digital filesNota kuratorska


Jeśli przyjąć za kulturę, powszechną dziś perspektywę antropologiczną, w której ogół wytwórczości człowieka jest jej formą-treścią, wówczas naturą byłaby cała reszta - tło. To oczywiście błędna perspektywa, ponieważ wiemy, iż nie istnieje coś takiego jak kultura żydowska, czy kultura indyjska; to tylko "nasza" europocentryczna perspektywa, znak nowej ery (new age), multikulturowość - każe nam w ten sposób myśleć. Kultura to wynalazek greków, którego istota leży w paidei - dążeniu do doskonałości. Natura - greckie physis - której drugim imieniem przyroda, była ciałem tych duchowych dążeń. Ich prawem. Nierozerwalnym elementem. Ontologią. Dla starożytnego greka - natura i kultura - to jedno. Jednia. My - współcześni Europejczycy - dzielimy świat na kulturę i naturę. Źródło tego rozdziału upatruje się w blaknącym dziś blasku oświecenia. W czasach dzisiejszych rozdział ten przyjmuje różnorakie formy - i co istotne - pełne antagonizmów, rzadziej harmonii. Przykład rozdziału edukacji, tj. wykształcenia - na "profil" humanistyczny i tzw. "ścisły" - jest przykładem kardynalnym. Pierwszym i ostatnim. Przykładem, od którego wszystko się zaczyna i na którym wszystko się kończy.

Natura Kultura - to szkolny projekt zrealizowany przez uczniów klas multimediów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie w semestrze 2019. Projekt prezentowany był w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich, to przegląd krótkich form audiowizualnych, druga to prezentacja instalacji artystycznej. Uczniowie zaczęli zwyczajowo od badań, tzw. dziś researchu, którego celem było odkrycie własnej perspektywy badawczej. Etap drugi miał dwa poziomy: pierwszy z nich polegał na tworzeniu, czy też rejestrowaniu nagrań audiowizualnych - zwanych potocznie video - przez pryzmat, pozycję - ukształtowaną w etapie pierwszym. Poziom drugi sprowadzał się do wynalezienia rzeczy-obiektów, z porządku natura - kultura. Etap trzeci - to praca z zebranym materiałem: z jednej strony to montaż filmowy, z drugiej instalacja artystyczna. Przykład form audiowizualnych, jest pracą indywidualną - tj. każdy uczeń tworzy własny utwór. Przykład instalacji artystycznej - jest pracą grupową, tj. wszyscy uczniowie wraz z nauczycielem tworzą jedno dzieło. Z jednej strony materiałem są cyfrowe pliki video, z drugiej rzeczy-obiekty. Uroczyste odsłonięcie instalacji artystycznej, wraz z pokazem filmowym, odbyło się w ZSP w Tarnowie, dnia 26 czerwca o godzinie 19:00.Curator note


If we assume that culture is a common anthropological perspective today, in which all of human production is its form-content, then nature would be everything else - the background. This is obviously a wrong perspective, because we know that there is no such thing as Jewish or Indian culture; this is just "our" eurocentric perspective, a sign of a new age, multiculturality - that makes us think that way. Culture is an invention of the Greeks, whose essence is paideia - the pursuit of perfection. Nature - Greek physis, was the body of these spiritual aspirations. Their law. An inseparable element. Ontology. For ancient Greeks - nature and culture is one thing. Oneness. We - modern Europeans - divide the world into culture and nature. The source of this division can be seen today in the fading light of enlightenment. Nowadays, this division takes various forms - and what is important - those forms are full of antagonisms rather than of harmony. The division of education (paidea) into the cultural science and natural science is a cardinal example. The first and the last. The example in which everything starts and where everything ends.

The project realized by students of Multimedia classes, at the High School of Fine Arts in Tarnów in 2019 semester. The project was presented in two stages. The first of them was a review of short audiovisual forms, the second - a presentation of an art installation. Students started with a research, the goal of which was to discover their own research perspective. The next stage had two levels: the first level focused on creating/recording audiovisual materials - commonly known as video - through a prism, a position developed in the first stage. The second level was to invent things/objects from the notion of nature-culture. The third stage was a work with the collected materials: on the one hand it's a video montage, on the second hand it's an art installation. An example of audiovisual form was an individual work - each student created their own piece. An example of art installation was a group work, all students together with the teacher created another piece. The ceremonial unveiling of the artistic installation, together with the film screening, took place at the ZSP in Tarnów, on June 26 at 19:00.
.
Powrót | Back