medzu ulotka / plakat
wystawa medzu dokumentacja
wystawa medzu dokumentacja
wystawa medzu dokumentacjaMedzu
2018-19, Tarnów
Wystawa | Art Exhibition.

1. Plakat, kolekcja autorska, cyfrowy plik, *PDF, A4 | Poster, author's collection, digital file
2-4. Dokumentacja wernisażu MEDZU, Artur Gawle, cyfrowa fot., *JPEG, 980×654px | Documentation of the MEDZU opening, digital photography


Nota kuratorskaCzym są media? Oto pytanie jakie zadałem moim uczniom na początku roku szkolnego, pytanie charakterystyczne dla naszym czasów. Brak odpowiedzi – jest równie znamienny. Tym, czym na początku zeszłego wieku była semiotyka, a w jego środku strukturalizm, tym zdają się być dziś media: pojęciem-kluczem, ku temu co rzeczywiste, co tu i teraz. Łacińskie medium, znaczy to co greckie mésos, staroangielskie midd, sanskryckie madhyah, czy w końcu nam najbliższe, starocerkiewne medzu – czyli między. Media są tym co (po)między. Oto definicja. Uczniowie Multimediów tarnowskiego Zespołu Szkół Plastycznych, stanęli przed następującym zadaniem semestralnym: stwórz dzieło sztuki, w wybranym przez siebie medium, na wybrany przez siebie temat. Pozornie proste zadanie, kryje w sobie jednak drugie dno, niezwykle istotny element wszelkiej pedagogiki (paidei), jakim jest samodzielność.

Lecz to nie tytułowe medium – czy też forma, mówiąc klasycznym językiem, stało się problemem zadania, lecz treść, w jaką formę tę należało ubrać, czy też wypełnić. Aborcja, transseksualizm, wojna, miłość, przemijanie... Nowe technologie, gwałt, patologia, ekologia... To tylko niektóre z tematów. Polowanie na kości albinosów czy krępowanie końskich kopyt w imię piękna, to rzeczy mniej oczywiste. Formalnie jest równie różnorodnie, począwszy od rysunku, malarstwa i rzeźby – przez komiks, kryminał, poezję; na site specific, instalacji artystycznej czy performance nie kończąc. Jesteśmy tu (po)między: uczeń-uczeń, uczeń-mistrz. Między piszącym, a czytającym. Mną a tobą. Domem a szkołą. Między młodością a dojrzałością, dojrzałością a starością, czy w końcu – nie bójmy się tego napisać, choć dziś brzmi to nieco patetycznie – medzu życiem a śmiercią.

Curator note- What are the media? This is a question I have asked my students at the beginning of the school year, a question characteristic of modern times. No answer was also significant. What semiotics was at the beginning of the last century, and what structuralism was few decades later, is what the media seem to be today: key-concept to the real, to here and now. Latin medium means the same as Greek mésos, Old English midd, Sanskrit's madhyah, or finally, closer to us, Old Church Slavonic medzu - that is: between. Media are what exists (in)between. That's the definition. Multimedia class students at the High School of Fine Arts in Tarnów, faced the following semester task: create a work of art, in a medium of your choice, on a topic of your choice. A seemingly simple task, hides however a second bottom, an extremely important element of all kinds of pedagogy (paidea), which is self-reliance.

But it's not the medium - or form as we would call it in a classic language - that became the problem of the task, but the essence which should be dressed or filled with that form. Abortion, transsexualism, war, love, transience... New technologies, rape, pathology, ecology... These are just some of the topics. Hunting for albino bones or mutilation of horses' hooves in the name of beauty, are less obvious issues. Formally, it was also quite diverse, starting with drawing, painting and sculpture - through comics, detective stories, poetry; to site-specific, artistic installation or performance. We are here (in)between: student-student, student-master. Between the writer and the reader. Me and you. Home and school. Between youth and maturity, maturity and old age, or finally - let's not be afraid to write it, although today it sounds a bit pathetic - medzu life and death.
.
Powrót | Back