art&science_diagram
Art&Science
2014, Vienna
Wykład | Lecture.

1. Cyfrowy plik, *JPEG, 1072×700px, 98KB | Digital fileNota autorska:


Praca teoretyczna o wzajemnych powiązaniach sztuki i nauki w relacji do psychoanalizy. Punkt wyjściowy badań stanowił problem realnego w naukach ścisłych, kwestie współczesnej doktryny naukowej, a także pytanie o status naukowości psychoanalizy. Praca uwydatnia autonomiczność psychoanalizy, poddając jednoczesnej krytyce polityczną i epistemologiczną totalitarność, panującą we współczesnych naukach ścisłych. W końcowych konkluzjach pracy, ujawnia się przestrzeń, w której psychoanaliza - uwikłana zarówno w język jak i logikę, stanowi swoisty pomost - łączący na powrót nauki ścisłe z humanistycznymi. Organiczną osią pracy jest cykl 50 diagramów, reprezentujących kluczowe problemy i idee warstwy teoretycznej wykładu.

Author's note:


The theoretical work on the relation between art and science in relation to psychoanalysis. A starting point of the research was the problem of the real in the exact sciences, issues of the contemporary scientific doctrine, as well as a question about the scientific status of psychoanalysis. The work emphasizes an autonomy of psychoanalysis, simultaneously criticizing political and epistemological totalitarianism, dominant in modern natural science. In final conclusions of the work, a space is being revealed where psychoanalysis - entangled in both, language and logic, becomes kind of a bridge - reconnecting science and humanities again. An organic axis of the work is a cycle of 50 diagrams, representing the key issues and ideas of the theoretical layer of the lecture.
.
Powrót | Back